ข่าวทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม
"องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ" ยกย่องไทยเป็นต้นแบบการสาธารณสุขระดับโลก
20/06/2559 16:51:23 เปิดอ่าน : 412        คณะผู้แทนองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เข้าพบ "ประยุทธ์" แสดงความยินดีไทยยุติการถ่ายทอดเอชไอวี-ซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกได้ต่ำกว่าร้อย ละ 2 ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่ 2 ของโลก ชี้เป็นประเทศต้นแบบในความสำเร็จในงานด้านสาธารณสุข
       
       วันนี้ ( 20 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้แทนองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศประกอบด้วย องค์การอนามัยโลก (WHO) โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand MOPH - U.S. CDC Collaboration: TUC) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ไทยได้ รับมอบเกียรติบัตรจากองค์การอนามัยโลก บรรลุตามเป้าหมายองค์การอนามัยโลกยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจาก แม่สู่ลูกต่ำกว่าร้อยละ 2 ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่ 2 ของโลก ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
       
       นายกรัฐมนตรี ยินดีที่ไทยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกเป็นประเทศแรกของเอเชียและลำดับที่ 2 ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสำเร็จของไทยในการลดติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มเด็กทารกแรกเกิด ตามโครงการลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ต่อแม่และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี กองทุนที่ทรงจัดตั้งยังคงดำเนินการถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ ทั้งนี้ ไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์และการดำเนินงานด้านเอดส์ในมิติต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573
       
       นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมองค์การอนามัยโลก (WHO) โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand MOPH - U.S. CDC Collaboration: TUC) ที่ได้สนับสนุนและร่วมมือกับไทยด้วยดีมาโดยตลอดทั้งด้านเทคนิค วิชาการ เพื่อให้ไทยบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเรื่องเอดส์ ทั้งลดการติดเชื้อเอดส์รายใหม่ ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ และลดการตีตรา (stigmatize) และการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากสถานะการติดเชื้อเอชไอวี
       
       โอกาสนี้ ดร. Poonam Kertrapal Singh ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ประจำภูมิภาค (Regional Director WHO SEARO) ได้กล่าวแสดงความชื่นชมความเข้มแข็งของความเป็นหุ้นส่วนด้านสาธารสุขระหว่าง ไทยและองค์การระหว่างประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้ไทยเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่ 2 ของโลก ที่ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายองค์การอนามัยโลกยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและ ซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติไทย ซึ่งไทยจะเป็นประเทศต้นแบบในความสำเร็จในงานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการยุติเอดส์ ซึ่งสามารถขยายรูปแบบความสำเร็จดังกล่าวนี้ ไปสู่การควบคุมและยุติโรคระบาดอื่นๆ
       
       ดร. Luiz Loures รองผู้อำนวยการ โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS) ได้กล่าวสนับสนุนของความสำเร็จของงานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก เป็นผลส่วนหนึ่งจากเจตนารมณ์ทางการเมืองและภาวะผู้นำของผู้บริหารประเทศ ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งงานสาธารณสุขจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและเป็นการทำงานร่วมกันอย่าง รอบด้านของหน่วยงานสาธารณสุขของไทยและต่างประเทศ
       
       ขณะที่นาย Thomas Davin ผู้แทนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้กล่าวแสดงความประทับความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนางานสาธารณสุข ตลอดระยะเวลา กว่า 20 ปี ตลอดจนงานหลักประกันสุขภาพ มั่นใจว่าไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573 ได้อย่างแน่นอน
       
       ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงความท้าทายของงานด้านสาธารสุขที่จะต้องสร้างความ สมดุล การพาณิชน์และงานสาธารณสุข ภายใต้สังคมโลกที่เป็นโลกาภิวัฒน์ที่มีการติดต่อและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยมีมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจน ที่กำหนดงานด้านสาธารสุข การอนามัยและการควบคุมโรคถูกบรรจุไว้ในกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย ภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมและรอบด้าน ตั้งแต่การแก้ปัญหาจากต้นเหตุ กลางทาง ปลายทาง ที่มีการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างจิตสำนึกในสังคม รวมทั้งจะเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของไทยและสมาชิกประชาคมอาเซียน อื่นๆ โดยจะกำหนดให้หัวข้องานสาธารณสุขเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมในเวที ภูมิภาคด้วย

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ยกย่องไทยเป็นต้นแบบการสาธารณสุขระดับโลก

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ยกย่องไทยเป็นต้นแบบการสาธารณสุขระดับโลก

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ยกย่องไทยเป็นต้นแบบการสาธารณสุขระดับโลก

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ยกย่องไทยเป็นต้นแบบการสาธารณสุขระดับโลก

 

 

ที่มา : manager.co.th

 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ : "องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ" ยกย่องไทยเป็นต้นแบบการสาธารณสุขระดับโลก
กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่หมิ่นประมาท หรือกล่าวร้ายผู้อื่น
 

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ  
:::ข่าวยอดนิยม :::
» ผวาหนัก! คลิปเนตรนารีจับเพื่อนให้ นร.ชายข่มขืนระบาด ผู้ปกครองเร่งส่งต่อ-หาตัว ก่อนลูกหลานเป็นเหยื่อ

» เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิต จึงประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

» แม่ช็อก! ลูกแทงตัวเองไส้ทะลัก คาดปมพิการท่อนล่าง

» คนร้ายประกบยิงครูพัทลุง เสียชีวิตคาที่

» ลูกเขยควงมีดตามหาเมีย เจอพ่อตายิงดับคาบ้าน

 


Vip77 วีไอพีเจ็ดเจ็ด
Copyright 2015, All Rights Reserved.
Consulting by